مرحله نخست در ساخت دیوارهای آجر سفالی و دیوار چینی ، ساخت شالوده است که باید به نحوی اجرا گردد تا هیچگونه حرکت افقی یا قائم در آن به وجود نیاید. ضمنا شالوده باید به گونه ای طراحی شود که در پایان آزمایش بتوان براحتی آن را از کف صلب آزمایشگاه جدا کرد. با توجه به این نکات، یادآور می شود که، شالوده در داخل یک پروفیل ناودانی نمره ۳۰۰ که با پیچ و مهره به کف قوی آزمایشگاه محکم شده است، اجرا می گردد. ناودانی استفاده شده طولی برابر ۳۵۰ سانتیمتر دارد که در وسط و در انتها با ۱۲ عدد پیچ پر مقاومت به قطر ۲۴ میلیمتر به کف آزمایشگاه بسته شده است.
این پیچها توانایی تحمل نیروی برشی به مراتب بیشتر از نیروی جانبی نهایی وارده به نمونه ها را دارا میباشند و از هر لحاظ قابل اطمینان هستند. به منظور جلوگیری از لغزش بتن شالوده در داخل ناودانی، تعداد ۸ عدد برشگیر که از نبشی ۱۰×۱۰۰× ۱۰۰ میلیمتر تهیه شده بود، استفاده گردید.

این برشگیرها قادرند نیروی برشی را از بتن به ناودانی انتقال دهند (شکل ۵-۶). پس از نصب پروفیل های ناودانی بر روی کف قوی آزمایشگاه کلافهای شالوده در داخل آنها قرار داده شد و سپس کلافهای قائم دیوارهای آجر سفالی کلاف بندی شده در داخل کلاف شالوده و در محل مناسب مونتاژ گردید. همچنین در دیوار آجر سفالی مسلح و دیوار چینی، انتهای میلگردهای قائم دیوار با طول مهاری مورد نیاز، در داخل کلاف شالوده قرار داده شد.
همان طور که در شکل ۵-۳ نمایش داده شده است فاصله میلگردهای قائم در دیوار آجر سفالی مسلح مقیاس شده ۴۰ سانتیمتر است. در مرحله بعد بایستی اطراف پروفیل های ناودانی قالب بندی شود تا بتن ریزی شالوده امکان پذیر باشد. در قالب بندی شالوده ها از قالبهای فلزی موجود در آزمایشگاه استفاده گردید.

 این قالب ها از قطعات کوچک  فلزی تشکیل شده اند که با پیچ و مهره به هم متصل می شوند و قالب های بزرگتری را تشکیل می دهند. در دیوار چینی قالبهای مورد نیاز در ابعاد مناسب آماده شده و سپس توسط بستهای مخصوصی در اطراف پروفیل های ناودانی نصب گردیدند. سرانجام، مقدار بتن مورد نیاز برای بتن ریزی شالوده ها محاسبه شده و براساس طرح اختلاط ارائه شده در بند ۵-۱-۴-۳ آماده گردید. هنگام بتن ریزی به منظور حصول اطمینان از تراکم خوب بتن در داخل ناودانی از دستگاه متراکم ویبراتور) کننده برقی استفاده گردید.

پس از اتمام عملیات بتن ریزی و قبل از سخت شدن بتن، سطح فوقانی شالوده با ایجاد شیارهایی زبر و خشن گردید. این کار به منظور ایجاد اتصال بهتر بین دیوار یا دیوار چینی و شالوده در اولین ردیف آجر چینی صورت گرفت. حدود ۲۴ ساعت پس از بتن ریزی، قالبهای اطراف شالوده ها باز شده و تا یک هفته عملیات نگهداری از بتن و آبدهی آن انجام شد.

آجر چینی

 پس از خشک شدن بتن شالوده ها، آجر چینی نمونه ها آغاز شد. در نمونه های کلاف بندی شده CBW1 و CBW2 بایستی ناحیه ای به طول ۲۶۰، ارتفاع ۱۸۰ و ضخامت ۲۲ سانتیمتر در بین دو کلاف قائم آجر چینی شود. در نمونه های دیوار غیرمسلح UBW و دیوار مسلح RBW ، ناحیه آجر چینی دارای ابعاد ۳۰۰ سانتیمتر طول، ۲۰۰ سانتیمتر ارتفاع و ۲۲ سانتیمتر ضخامت است. در آجر چینی تمام نمونه ها از آجرهای فشاری با ابعاد اسمی ۲۰x۱۰۸۵ سانتیمتر و ملات ماسه سیمان با نسبت سیمان به ماسه ۱ به ۶ استفاده شد.

 شایان ذکر است که معمولا از آجر فشاری و ملات با نسبت ۱ به ۶ در ساخت اکثر ساختمانهای بنایی استفاده میشود. آجر چینی نمونه های دیوار کلاف بندی شده و دیوار غیر مسلح مشابه آجر چینین دیوارهای ۲۲ سانتیمتر معمول انجام شد. در دیوار آجری مسلح می بایست فضایی در اطراف میلگردهای قائم ایجاد شود تا بتوان با ریختن ملات در اطراف میلگردها، آنها را مهار کرد.

 آجر چینی این نمونه به نحوی انجام شد که میلگردهای قائم در گوشه آجرها قرار گیرند و با شکستن گوشه های آجر سفالی، فضای مورد نیاز ایجاد شود. شکل ۵-۷، نحوه آجر چینی در دیوار آجر مسلح و شیوه قرار گیری میلگردهای طولی و عرضی دیوار را نشان میدهد.

پس از خشک شدن بتن شالوده ها، آجر چینی نمونه ها آغاز شد. در نمونه های کلاف بندی شده CBW1 و CBW2 بایستی ناحیه ای به طول ۲۶۰، ارتفاع ۱۸۰ و ضخامت ۲۲ سانتیمتر در بین دو کلاف قائم آجر چینی شود. در نمونه های دیوار غیرمسلح UBW و دیوار مسلح RBW ، ناحیه آجر چینی دارای ابعاد ۳۰۰ سانتیمتر طول، ۲۰۰ سانتیمتر ارتفاع و ۲۲ سانتیمتر ضخامت است. در دیوار چینی تمام نمونه ها از آجرهای فشاری با ابعاد اسمی ۲۰x۱۰۸۵ سانتیمتر و ملات ماسه سیمان با نسبت سیمان به ماسه ۱ به ۶ استفاده شد.

 شایان ذکر است که معمولا از آجر سفال فشاری و ملات با نسبت ۱ به ۶ در ساخت اکثر ساختمانهای بنایی استفاده میشود. آجر چینی نمونه های دیوار کلاف بندی شده و دیوار غیر مسلح مشابه آجر چینین دیوارهای ۲۲ سانتیمتر معمول انجام شد. در دیوار آجری مسلح می بایست فضایی در اطراف میلگردهای قائم ایجاد شود تا بتوان با ریختن ملات در اطراف میلگردها، آنها را مهار کرد.

 آجر چینی این نمونه به نحوی انجام شد که میلگردهای قائم در گوشه آجر سفال ها قرار گیرند و با شکستن گوشه های آجری، فضای مورد نیاز ایجاد شود. شکل ۵-۷، نحوه آجر چینی در دیوار آجر مسلح دیوار چینی و شیوه قرار گیری میلگردهای طولی و عرضی دیوار را نشان میدهد.

 آجر چینی این نمونه به نحوی انجام شد که میلگردهای قائم در گوشه آجرها قرار گیرند و با شکستن گوشه های آجری، فضای مورد نیاز ایجاد شود. شکل ۵-۷، نحوه آجر چینی در دیوار آجر مسلح و شیوه قرار گیری میلگردهای طولی و عرضی دیوار را نشان میدهد.

0 0 votes
امتیاز به این محصول