معرفی آجر سفال های ساختمانی در داخل ایران

برای پخت آجر سفال های ساختمانی در اکثر موارد به صورت پیوسته یا نیمه پیوسته با استفاده از کوره های تونلی انجام می شود. در برخی موارد، پخت قطعات خاص و حساس در کوره شاتل انجام می شود. طول این نوع کوره تقریبا ۵ تا ۱۰ متر است. تونل پخت ۱/ ۰ تا ۱ / ۰ متر ارتفاع و ۲ تا ۵ متر عرض دارد. برای آجر سفال های رسی بزرگ سوراخ دار، میزان جمع شدگی خشک شدن دارای اهمیت است، زیرا در طول مرحله خشک شدن گرادیان رطوبتی قابل توجهی بین مغزه و رویه بدنه بلوک های ساختمانی پدید می آید که باعث جمع شدگی غیرهمگن می شود، و در بسیاری از موارد میتواند به ایجاد تنش ها و ترکها در داخل بلوک های پخته شده منجر شود.

 

معرفی بلوک های تولیدی در داخل کشور

در تحقیقات انجام شده در این زمینه، اطلاعات مربوط به ۲۰۹ نوع محصول سفالی تولیدی از ۲۵ شرکت بررسی شده است . نتیجه بررسی های آماری انجام شده برای اطلاعات جمع آوری شده، تنها در مورد ابعاد و وزن، قابل جمع بندی بوده که نتایج آن در زیر آمده است:

– در سالهای اخیر، تولید آجر سفال سوراخ دار به طور قابل توجهی کاهش یافته و در اکثر موارد، با آجر سفال جایگزین شده است.

– بلوکهای سفالی تولید شده عمدتا با حفره های افقی هستند (شکل ۲-۲).

– بلوکهای با حفره قائم نیز به صورت محدود توسط بعضی از کارخانه ها تولید می شود (شکل ۲-۳).

– بعضی از آجر سفال های با حفره های قائم، به جای مقطع مستطیلی، شکل هستند (شکل ۲- ۴).

 با توجه به این نکته که در اکثر روش های اجرایی درزهای بین آجر سفال های یک ردیف با ملات پر نمی شود، شکل تی آجر سفال ها می تواند باعث شود در زمان اعمال نیروهای جانبی (ناشی از زمین لرزه یا باد) دیوار به صورت تقریبا یکپارچه عمل کند. البته باید در اینجا به این نکته اشاره کرد که تولید این نوع آجر سفال در کشورهای اروپایی چند دهه قدمت دارد، و در حال حاضر آجر سفال های کارآمدتری برای مناطق لرزه خیز طراحی و تولید میشود (شکل ۲-۰).

– بخش اعظم آجر سفال های ساختمانی سفالی مورد استفاده با ضخامت ۹ تا ۱۰ سانتیمتر هستند.

– در شهرستانها در بسیاری از موارد، به جای ضخامت اسمی ۱۰ ، ضخامت ۹ متداول است.

– ارتفاع آجر سفال های ساختمانی تولیدی معمولا حدود ۲۰ سانتیمتر و طول آجر سفال ها حدود ۲۰ سانتیمتر است.

در شهرستانها، طولهای حدود ۲۲ سانتیمتر مورد استفاده بیشتری دارد. – اخیرا کاربرد آجر سفال های با ضخامت ۱۰ و ۲۰ سانتیمتر نیز افزایش یافته است. برای تیغه های داخلی نیز کاربرد ضخامتهای حدود ۷ سانتیمتر، به جای تیغه های ۹ و ۱۰ سانتیمتر در حال گسترش است.

 – تعداد حفره های آجر سفال های مختلف بین ۲ تا ۱۲ عدد است. در جدول ۲۰ جزییات تکمیلی در این خصوص ارائه شده است.

– چگالی بدنه سفالی آجر سفال های ساختمانی تولیدی در تهران حدود ۱۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب، و در برخی از

شهرستانها (مانند اصفهان و یزد) حدود ۲۰ درصد کمتر است.

– وزن آجر سفال بین ۲ و ۹ کیلوگرم، بسته به نوع آجر سفال های ساختمانی متغیر است. در جدول ۲۰ جزییات تکمیلی در این خصوص ارائه شده است.

در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که اطلاعات آماری تفکیکی دقیق در خصوص محصولات موجود نیست و در نتایج فوق عدم قطعیتی وجود دارد.

0 0 votes
امتیاز به این محصول