در استانداردهای آجر سفال های سبک، الزامات طراحی، اندازه، خواص و بازرسی آجرهای سبک با سوراخهای قائم را که عمدتا در بنایی برای ساختن دیوارهای داخلی و خارجی باربر و غیرباربر استفاده می شود، مشخص می شود.

اگر آجر سفال های با تعداد به قدر کافی زیاد ردیف سوراخها در جهت شار حرارتی، تولید شوند، ضخامت کل جدار، شامل دیواره های خارجی باید اندازه گیری شود و به صورت میانگینی برای آزمونه در یک متر بیان شود. در مورد آجر سفال های با جدار زیگزاگ، اندازه گیری ضخامت جدار باید بر مبنای تعداد کمتر جدارهایی که به دیوار خارجی وصل است، باشد. اگر تعداد ردیفهای در آجرهای سبک جهت شار حرارتی، کمتر از مقادیر تعیین شده در جدول استاندارد باشد، باید کنترل شود که آیا چگالی ظاهری بدنه الزامات مشخص شده در جدولهای استاندارد را برآورده می سازد یا خیر. شکل آجر سبک با سوراخهای قائم (به جز آجرهای ویژه) باید مکعب مستطیل باشد. در سطوح کله آجر سفال ها میتوان فرورفتگی هایی برای ملات خوری و در سطوح راسته ، شیارهایی برای بهبود چسبندگی اندود ایجاد نمود.

آجرهای سبک با سوراخهای قائم، آجر سفال هایی با سوراخ های عمود بر سطح بستر هستند. آجر سفال های دیواری پانلی سبک، آجر سفال هایی هستند که برای ساختن دیوارهای پانلی ساخته میشوند. آجرهای سبک ، آجرهای سبک مقاوم در برابر یخبندان هستند که ممکن است سطوحی با بافت مخصوص داشته باشند. مقطع عرضی سوراخ ها، ممکن است به هر شکلی و در سطح بستر، به شکل متقارن قرار گیرند.

سوراخ ویژه دستگیره باید فقط در جایی که برای حمل لازم است، قرار گیرد. در جایی که سوراخ ویژه دستگیره تعبیه می شود، کل مساحت سوراخ ویژه دستگیره ها به علاوه شیارها برای ملات، نباید از ۱۲/۵ درصد مساحت سطح بستر، بیشتر باشد.

مساحت مقطع عرضی سوراخ ویژه دستگیره نباید از ۵۰ سانتی متر مربع بیشتر باشد. منطقه لبه آجر سفال نباید کمتر از ۵۰ میلی متر عرض داشته باشد و فاصله بین سوراخ ویژه دستگیره ها نباید کمتر از ۷۰ میلی متر باشد (شکل ۲-۲)

– مجموع ضخامت جدارهای آجر سفال های سبک در سراسر طول آجر سفال نباید از ۲۵۰ میلی متر بر متر تجاوز کند (شکل.(۳-۳

– حداقل ضخامت دیواره خارجی باید ۱۰ میلی متر و برای نماهای کله آجر سفال های نمای سبک باید

حداقل ۲۰ میلیمتر باشد.

– تعداد ردیف سوراخهای آجرهای سبک در جهت عرض آجر باید مطابق جدول ۳-۱ باشد. اگر تعداد ردیف سوراخها، کمتر از آنچه در جدول ۳-۱ مشخص شده است، باشد. چگالی ظاهری بدنه آجر نباید بیشتر از آنچه در استاندارد مشخص شده است، باشد.

أبعاد اسمی آجرهای سبک با سوراخهای قائم، باید مطابق جدول های استاندارد باشد. جایی که در نظر است آجرکاری فقط با مصرف ملات در شیارها انجام شود، طول اسمی آنها باید حداقل ۵ میلیمتر بزرگتر از  آنچه که در جدول استاندارد مشخص شده است باشد، در این مورد، رواداری های ابعاد متناسب با آن تغییر میکند.

آجرهای سبک باید دارای شیارهایی برای ملات در حداقل یک سطح درز باشند. چنانچه شیارها در هر دو روی آجر وجود داشته باشد، عمق آنها برای ملات نباید کمتر از ۱۰ میلیمتر و بیشتر از ۲۰ میلی متر باشد. اگر شیار تنها در یک روی آجر باشد، عمق آن برای ملت نباید کمتر از ۳۰ میلی متر و بیشتر از ۴۰ میلی متر باشد.

آجرهای سبک دیواری پانلی سبک باید دارای طولهای ۴۷ میلی متر ، ۲۹۷ میلی متر با ۴۹۰ میلی متر باشند. در بخش مرکزی این آجر سفال ها باید حداقل یک سوراخ ۵۰ تا ۹۰ میلی متری در طول و یک سوراخ ۳۰ تا ۵۰ میلی متری در عرض داشته باشند و در سطوح اتصال هریک باید یک شیار ۳۰ تا ۵۰ میلی متری در عرض و یک شیار ۲۰ تا ۴۰ میلی متری در عمق (طول) داشته باشد. ابعاد دیگر اجر نیز باید مطابق استاندارد باشد. سوراخها باید به ترتیبی قرار گیرند که وقتی آجر سفال ها در اتصال قرار میگیرند کانال های قائم پیوسته ایجاد. شود.

چگالی ظاهرى آجرهای سبک باید در محدوده های مشخص شده مربوط به گروه چگالی باشد. چگالی ظاهری بدنه نیز، به عنوان تابعی از چگالی ظاهری آجر سفال، نباید از مقادیر داده شده در استاندارد تجاوز کند.

آزمون مقاومت در برابر یخ زدگی باید مطابق استاندارد ملی ایران به انجام شود. آجرهای نما با سوراخهای قائم سبک باید در مقابل یخبندان مقاوم باشند.

آجرهای سبک باید فاقد مواد منبسط شونده مانند آهک باشند. در جایی که آجرها حاوی مواد منبسط شونده که به عملکرد آنها آسیب می رساند باشد، باید مورد آزمون مواد منبسط شونده قرار بگیرند. آجرهایی در این آزمون مورد قبول قرار می گیرند که یکپارچگی آنها تحت تاثیر قرار نگیرد، یا اگر در نقاطی از آجرها بیرون پریدگی مشاهده شود، هیچ آسیب ساختاری نشان ندهد یا محدودیتهای تعداد تراشه و عمق در واحد سطح را رعایت کند.

اگر نتیجه آزمون قوق، ارزیابی روشنی را ممکن سازد، آزمون مقاومت فشاری مقایسه ای باید انجام شود. آجرهایی در این آزمون مورد قبول قرار می گیرند که در همان گروه مقاومت فشاری آجرهایی که در معرض آزمون بخار آب قرار نگرفته اند، واقع شوند.

آجرهای سبک با سوراخهای قائم، باید عاری از مواد منبسط شونده مستعد به بیرون پریدگی پوسته شدن) باشند. اگر بررسی چشمی شواهدی دال بر احتمال بیرون پریدگی (پوسته شدن) به وسیله چنین ذراتی نشان دهد، آزمون باید مطابق استاندارد انجام شود. همچنین اگر قطر تراشه، بیشتر از ۱۰ میلی متر باشد آجر سفال ها را باید در آزمون مردود در نظر گرفت.

آزمون مقدار نمک های قابل حل در آب باید مطابق استاندارد انجام شود. میزان نمک موجود در آجرها و بلوکها باید کمتر از مقادیر تعیین شده باشند. علامت های اختصاری زیر باید برای انواع مختلف آجر استفاده شود:

و آس س ق: آجرهای سبک با سوراخهای قائم با اندازه های متداول

و آس س ق م: آجر سبک با سوراخهای قائم با اندازه های مدولار

آجر و بلوک باید انتظارات تعیین شده در استانداردها و مشخصات فنی مربوط را جوابگو باشد، و خواص آن بر اساس آزمایش های مناسب بودن، شامل مقاومت فشاری، مدول کرنش عرضی و طولی، مقاومت برشی، چگالی خشک و ضریب هدایت حرارتی، تعیین می شود. سنگدانه سبک باید با الزامات مشخص شده در استانداردهای معتبر بین المللی از نظر افت وزن بر اثر حرارت، سلامت و چگالی انبوهی مطابقت داشته باشد.

0 0 votes
امتیاز به این محصول