در مورد آجر سفال دیواری سبک از آجرهای سبک، ۳ استاندارد ملی ایران منتشر شده است که عبارتند از:

– استاندارد ویژگی آجر سفال سبک غیرباربر با سوراخ های افقی و پانل های آجر سفالی رسی سبک غیرباربر با سوراخهای افقی، استاندارد ملی ایران ۷۱۲۲: سال ۱۳۸۳

– استاندارد ویژگی آجر سفال باربر و غیرباربر با سوراخ های قائم، استاندارد ملی ایران ۷۱۲۱: سال ۱۳۸۳

– استاندارد روشهای آزمون آجرهای رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی، پانل های آجر سفالی رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی و آجرهای رسی سبک با سوراخهای قائم، استاندارد ملی ایران ۷۱۳۶: سال ۱۳۸۳

استانداردهای اول و دوم، به ترتیب شامل تعیین ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و نمونه برداری آجر سفال های رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی و پانل های آجری رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی و آجرهای سبک باربر و غیرباربر با سوراخهای قائم است. پانل های آجر سفال سبک و بلوکهای سفالی غیرباربر با سوراخهای افقی، برای دیوارهای غیرباربر کاربرد دارند. آجرهای سبک با سوراخهای افقی (آجر تیغه ای) و پانل های آجری سبک با سوراخهای افقی به طور گسترده ای برای ساخت دیوارهای داخلی کاربرد دارند.

آجرهای رسی با خاک رس، لوم یا مواد رسی بدون افزودنی یا با افزودنی (برای مثال مواد هوازا)، شکل دهی و پخته می شوند. اندازهگیری های ابعاد، چگالی ظاهری، مقدار مواد منبسط شونده و مقاومت فشاری باید مطابق استاندارد انجام شود

ویژگی آجرهای رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی و پانل های آجر سفالی رسی سبک غیرباربر با سوراخ های افقی آجرهای سبک با سوراخهای افقی و پانل های آجری سبک با سوراخ های افقی، آجرهایی هستند که از رس، لوم یا مواد رسی با افزودنیها (مواد هوازا) یا بدون آنها، قالب گیری و پخته می شوند. چگالی ظاهری این آجرها نباید بیشتر از ۱ / ۰ گرم بر سانتیمتر مکعب باشد. مواد افزودنی نباید در درازمدت اثر مخرب بر خواص آجرها داشته باشند.

در آزمون انحراف از تخت بودن، پانل باید به طور طولی یا عرضی بر روی یک سطح صاف فشار داده شود. ارتفاع اسمی این آجرها نباید از عرض اسمی آنها بیشتر باشد. در بلوکها و پانل های آجر سفال با سوراخهای افقی، ارتفاع اسمی قطعات باید از ضخامت اسمی آنها بیشتر باشد.

جدارها باید در سطح مقطع عرضی به گونه ای توزیع شوند که دیواره های کناری و جدارهای قائم با جدارها و دیواره های افقی محکم شوند (شکل ۲-۱). سطح مقطع آنها ممکن است دارای هر شکلی باشد، اما سوراخهای مستطیلی ترجیح داده میشوند. دیواره های خارجی نباید کمتر از ۱ میلی متر و جدارها (دیوارههای داخلی نباید کمتر از ۷ میلیمتر ضخامت داشته باشند.

ابعاد اسمی متداول و مدولار آجرهای سبک با سوراخ های افقی، و ابعاد اسمی متداول و مدولار پانل های آجر سفالی سبک با سوراخهای افقی باید مطابق جداول ارائه شده در استانداردها باشد. پانل های آجری سوراخ دار افقی سبک، باید مستقیم و تخت، و با رعایت رواداریهای تعیین شده باشند.

میانگین چگالی ظاهرى آجر نیز باید در محدوده های مشخص شده مربوط به گروههای چگالی ظاهری در استانداردها باشد

آجرهای سبک غیرباربر با سوراخ های افقی، شامل آجرهای با اندازه استاندارد، باید به صورت آجر کامل مورد آزمون قرار گیرند. لازم به توضیح است که ضرایب شکل نباید اعمال شود.

گروههای مقاومت فشاری مشخص شده در جدول استاندارد باید در مورد آجرهای سبک غیرباربر با سوراخهای افقی به کار برده شوند. مقادیر واقعی نباید کمتر از مقادیر میانگین با حداقل مقادیر منفرد باشند.

در مورد پانل های آجری سبک غیرباربر با سوراخهای افقی، لازم است آزمون خمشی انجام شود، و نتیجه از مقادیر تعیین شده بهتر باشد.

آجرهای سبک غیرباربر با سوراخ های افقی و پانل های آجر سفال سبک غیرباربر با سوراخهای افقی، لازم است فاقد ذرات منبسط شونده مانند آهک باشند. در جایی که آجرها حاوی ماده منبسط شونده، مستعد آسیب رساندن هستند، باید آزمون مواد منبسط شونده (آزمون بخار آب) مطابق استاندارد بر روی آنها انجام شود. آجرهایی در این آزمون مورد قبول هستند که هیچ آسیب ساختاری نشان ندهند، یا محدودیتهای تعداد تراشه و عمق در واحد سطح را رعایت کنند. اگر نتیجه آزمون، ارزیابی روشنی را ممکن نسازد، آزمون مقاومت فشاری مقایسه ای باید انجام شود.

پانل های آجری سبک غیرباربر با سوراخ های افقی نیز باید قادر باشند که حداقل بار خمشی را پس از آزمون بخار آب تحمل کنند.

آجرها باید عاری از نمکهای مضری باشند که سبب آسیب ساختاری در آجرها با اندود می شود

علامتهای اختصاری زیر برای انواع مختلف اجر و پانل آجری استفاده می شود

آس س ۱: آجر سبک غیرباربر با سوراخ های افقی با اندازه های متداول

پ س س ا : پانل آجر سفال غیرباربر با سوراخهای افقی با اندازه های متداول

اس سام : آجر سبک غیرباربر با سوراخ های افقی با اندازه های مدولار

پا س س ام : پانل آجری سبک غیرباربر با سوراخهای افقی با اندازه های مدولار

0 0 votes
امتیاز به این محصول