بار های زنده در ساختمان پارت اول

بارهای مرده در ساختمان
بار های مرده در ساختمان ها
سپتامبر 1, 2020
محیط اداری و استاندارد سازی فضا
نظامات اداری و استاندارد سازی ساختمان پارت اول
سپتامبر 2, 2020
بار های زنده در ساختمان

بار های زنده در ساختمان

تعریف با رهای زنده

از بار های غیر دائمی که در حین استفاده و بهره برداری از ساختمان به آن وارد می شوند. این بارها شامل بار ناشی از برف، باد یا زلزله نمی شوند.

بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن، و مقداری که احتمال دارد در طول مدت عمر ساختمان به آن وارد گردد، تعریف می شوند.

بارهای زنده نباید کمتر از آنچه در ضوابط این فصل تعیین شده است، در نظر گرفته شوند.

بار زنده کف ها

بارهای زنده کف ها برای طراحی، به طور عمده گسترده یکنواختی است که در سراسر کف اثر داده می شود. حداقل مقدار این بارها، برای کاربری های مختلف، داده شده است.

 در به کارگیری این بار گسترده رعایت ضابطه الزامی است. علاوه بر آن کف ها باید بتوانند بار متمرکز مشخص شده را، بطور موضعی، تحمل نمایند.

این بار در سطحی به ابعاد ۱۵ سانتیمتر در ۱۵ سانتیمتر وارد می شود و محل آن باید طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر را در عضو ایجاد کند. این بار، نباید هم زمان با بار یکنواخت به کف اثر داده شود.

در مواردی که کاربری بخشی از ساختمان با مواد مندرج تطابق نداشته باشد، مقادیر بارهای کف ها باید با در نظر گرفتن نکات زیر تعیین گردند ولی در هر حال مقادیر این بارها نباید کمتر از ۱۵۰ دکانیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.

الف- وزن افرادی که احتمالا در آنجا تجمع خواهند نمود.

ب- وزن تجهیزات و دستگاه هایی که احتمالا در آنجا قرار خواهند گرفت.

پ- وزن موادی که احتمالا در آنجا انبار خواهد شد.

کفهای تعمیرگاهها، کارخانجات، کارگاههای صنعتی و فضاهائی از این قبیل که دارای تجهیزات و یا کاربریهای خاص می باشند، باید برای بارهای زنده متناسب با کاربری خود طراحی شوند.

این بارها باید با انجام مطالعات خاص تعیین شوند، ولی مقدار آنها در هیچ حالت نباید کمتر از ۴۰۰ دکانیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود. در صورت عدم دسترسی به اطلاعات کافی، این کف ها باید حداقل برای بارهای داده شدهشوند.

در بخشهایی از ساختمان که امکان رفت و آمد خودروهای آتش نشانی بر روی آنها وجود دارد، گفها باید برای بارها نظیر یک اتومبیل با وزن ۹۰۰۰ دکانیوتن، طراحی شوند. بار نظیر این اتومبیل تنها بر روی یک چشمه از کف، هر یک از چشمه ها به طور جداگانه، اثر داده می شود.

بار زنده کف بالکن های طره ای ساختمانها باید برابر با بارهای کف اتاقهائی که به آنها متصل هستند، در نظر گرفته شود ، ولی مقدار آن نباید کمتر از ۳۰۰ دکانیوتن بر متر مربع منظور گردد.

چنانچه بالکن به عنوان محل تجمع مورد استفاده قرار می گیرد، این بار باید حداقل برابر با ۵۰۰ دکانیوتن بر متر مربع منظور شود.

بالکن ها، همچنین باید بتوانند بار خطی یکنواختی برابر با ۲۵۰ دکانیوتن بر متر طول را که در لبه آنها در جهت قائم وارد می شود، به طور موضعی، تحمل نمایند. این بار لزومی ندارد همزمان با بار گسترده یکنواخت اعمال گردد.

در پلکانهایی که در آنها کف پله ها به صورت طره ای مجزا در نظر گرفته شده اند، کف پله ها باید برای یکبار متمرکز ۲۰۰ دکانیوتن که در انتهای طره وارد می شود طراحی گردند.

 این بار لزومی ندارد هم زمان با بارهای گسترده یکنواخت اعمال شود. بار گسترده یکنواخت کف انبارها باید براساس تعیین گردد چنانچه وضع مواد انبار شونده روشن نباشد.

این بار باید با تخمین نوع انبار و مقایسه آن برابر با مقادیر پیشنهاد شده در آن جدول در نظر گرفته شود.

این بار در هر صورت نباید کمتر از ۷۵۰ دکانیوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود. در این بارها اثر موضعی وسیله نقلیه حمل بار که امکان ورود آن به انبار وجود دارد، باید در نظر گرفته شود.

اجزاء خرپاها و تیرها، که برای پوشش سالن های صنعتی، گاراژها، انبارها و ساختمان هائی از این نوع بکار می روند باید علاوه بر بارهای زنده وارد به سقف یک بار متمرکز برابر با ۱۰ کیلونیوتن را بطور موضعی تحمل نمایند.

این بار در خرپاها در هر گره اختیاری از ضلع پایین خرپا و در تیرها به هر نقطه اختیاری از تیر، که شدیدترین اثر را ایجاد می کند، قرار داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *