بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

قالب آجری فونداسیون
مصالح به کار رفته در تولید قالب بتن
سپتامبر 3, 2020
بارهای ناشی از فشار خاک آب باد
بار های ناشی از فشار خاک آب باد
سپتامبر 3, 2020
بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

تعریف بار برف

 بنا به تعریف، وزن لایه برف است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از ۲ درصد (دوره بازگشت ۵۰ سال) باشد.

بار برف مبنا بار برف مبنا، Ps را در مناطق مختلف کشور باید باتوجه‌به تقسیم‌بندی مشخص شده

حداقل برابر با مقادیر زیر در نظر گرفت. این بار را می‌توان با انجام مطالعات دقیق اتر آماری برای منطقه موردنظر نیز تعیین نمود، ولی مقدار آن در هر حالت نباید کمتر از ۸۰٪ مقادیر

زیر در نظر گرفته شود.

منطقه ۱- مناطق با برف نادر ۲۵ دکانیوتن بر مترمربع

 منطقه ۲- مناطق با برف کم ۵۰ دکانیوتن بر مترمربع 

منطقه ۳- مناطق با برف متوسط ۱۰۰ دکانیوتن بر مترمربع 

منطقه ۴ – مناطق با برف زیاد ۱۵۰ دکانیوتن بر مترمربع

منطقه ۵- مناطق با برف سنگین ۲۰۰ دکانیوتن بر مترمربع 

منطقه ۶- مناطق با برف فوق سنگین ۳۰۰ دکانیوتن بر مترمربع

بار برف بام‌ها

بار برف بر روی بام‌ها، PE را باید باتوجه‌به زاویه شیب بام، برای هر مترمربع تصویر تقی سطح آن، از رابطه زیر تعیین نمود.

Pr = Cs.Ps

دراین‌رابطه: Cs، ضریبی است به نام «ضریب اثر شیب» که برای بام‌های مسطح و شیب‌دار، بام‌های شیب‌دار دندانه‌ای و بام‌های قوسی بر اساس ضوابط تعیین می‌گردد. مقدار این ضریب در حالات مختلف نمایش‌داده‌شده است.

مقدار -P در هر حالت نباید کمتر از ۲۵ دکانیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود. در تعیین بار برف بر روی بام‌ها رعایت ضوابط نیز الزامی است.

ضریب اثر شیب، Cs برای بام‌های مسطح و شیب‌دار به شرح زیر تعیین می‌شود.

الف: در بام‌های مسطح و شیب‌دار با زاویه شیب کمتر از ۱۵ درجه: Cs = ۱/۰

ب: در بام‌های شیب‌دار با زاویه شیب بین ۱۵ درجه و ۶۰ درجه: Cs = ۱/۰-۱۵

پ: در بام‌های شیب‌دار با زاویه شیب بیشتر از ۶۰ درجه: Cs =./۲۵

در بام‌های شیب‌دار دندانه‌ای ضریب اثر شیب برای کلیه سطوح ۱/ ۰ = Cs است.

 در بام‌های قوسی ضریب اثر شیب باید باتوجه‌به شیب قوس در طول آن تعیین گردد. برای این منظور کافی است قوس به صورت یک چندضلعی در نظر گرفته شود و ضریب اثر شیب برای هر یک از اضلاع برحسب زاویه ضلع با افق و برطبق ضابطه تعیین گردد. تعداد قطعات در هر نیمه قوس نباید از سه قطعه کمتر باشد.

بارگذاری نامتقارن

در بام‌های شیب‌دار دوطرفه که در آنها زاویه شیب بیشتر از ۱۵ درجه و کمتر از ۶۰ درجه است و همچنین در بام‌های قوسی که در آنها زاویه خطی که پای قوس را به رأس آن متصل می‌کند بیشتر از ۱۵ درجه و کمتر از ۶۰ درجه است، اثرات ناشی از بارگذاری نامتقارن باید بررسی شود. برای این منظور کافی است بار برف از سطح‌رو به باد حذف شده و بر روی سطح پشت به باد به اندازه  %۲۰افزایش داده شود.

در بام‌های شیب‌دار دندانه‌ای برای بارگذاری نامتقارن باید ضریب اثر شیب برای کلیه سطوح بین ۰٫۵=Cs در بالای سطح شیب‌دار و ۲ /۰ = Cs در پایین سطح شیب‌دار به طور خطی تغییر داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *