نظریه های معماری پسامدرن و جدال با معماری سنتی

نظریه های معماری معاصر
نظریه های متفاوت معماری معاصر ایران
سپتامبر 5, 2020
پسامدرنیسم چیست؟
پسامدرنیسم چیست؟
سپتامبر 5, 2020
نظریه های معماری پسامدرن و جدال با معماری سنتی

نظریه های معماری پسامدرن و جدال با معماری سنتی

معماران حامی پسامدرن در مواجه شدن دانشگاهیان و اصحاب حرفه با سبک ها و گرایش ها به واسطه ی مجلات معماری و اینترنت است مواجهه ای که یک خوانش تصویری است نه متنی

اشاره کتاب به آن است که امروزه در برزخی ویژه و یک دوراهی از گفتمان شرقی / ایرانی (سنت) و گفتمان غربی (مدرنیته) قرار گرفته ایم جدال سنت و مدرنیته بیشتر بر پایه نگرش تأییدی یا نفی ای و نه انتقادی بوده است. در واقع خوانش انتقادی در پی نفی و ثبت چیزی نیست. خوانش انتقادی گفت و گو بنیاد است، زیرا لازمه ی هر نوع انتقادی آگاهی بر موضوع مورد انتقاد است.

 با این اشاره خواننده به این سو هدایت می شود که راه برون رفت از این وضعیت، گفتمانی است که بر یک دیالکتیک انتقادی دو سویه یعنی خوائش انتقادی اتکا دارد. از یکسو مراجعه به سنت و نقد اندیشورزانه و دیگر سو خوانش انتقادی تفکر غربی مطرح می شود. گفتمان سوم زاییدهی تعامل دو گفتمان مورد اشاره است گفتمان ناگزیری که باید ایجاد شود

حمایت دانشگاه در حوضه معماری

در حوزه ی معماری این گفتمان با ایجاد و توسعه پسامدرن ی یک جریان عظیم فکری در حوزهی نظر و عمل رخ می دهد. اما این گفتمان نیازمند حمایت دانشکده های معماری و تعامل استادان، راه اندازی نهضت ترجمه علمی و تالیف، نشر مجلات و روزآمد شدن دانش معماری است

ساماندهی معماری ایران

کتاب حاضر که در پی معرفی و تشریح نظریه های معاصر معماری به جامعه دانشگاهی و حرفه ای برای کمک به ساماندهی جریان معماری معاصر ایران در قالب گفتمان مبتنی بر دیالکتیک انتقادی دوسویه است، در سه بخش شامل: ترجمه مقدمه جامع کیت نسبیث استاد دانشگاه ویرجینیا، بر کتاب نظریه پردازی برنامه کار جدید معماری است که گزیده ای از مقالات صاحبنظران معماری معاصر است. بخش دوم، خلاصه مقالات و بخش سوم نیز تعلیقات و توضیحات ضروری است.

مباحث مختلف در مورد کتاب نظریه های معماری معاصر

کتاب به پارادایم های تأثیرگذاری مانند پدیدارشناسی، زبان شناسی نشانه شناسی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، شالوده شکنی، مارکسیسم و فمینیسم و درونمایه های معمارانهای چون تاریخ گرایی، معنا، روح مکان، منطقه گرایی، نظریه شهری، زمینه گرایی کالبد می پردازد هم چنین نظریات فیلسوفانی چون فوکو، رولان بارته مارتین هایدگره ژاک دریدا، اومبرتو اکو، فردریک جیمسون، ژان فرانسوا لیوتار و دیگر معماران و نظریه پردازان معماری از جمله ویانا اگرست، جفری برود بنته پیتر آیزنمن، کنت فرامپتون، ویتوریو گرگونی، رم کولهاوس، الدورسی، برنارد چومی مورد توجه قرار گرفته است.

نظریه های پسامدرن

کیت نسبیت در ابتدا تمایل و التزام خود به این بحث را ناشی از مطالعاتش در مورد نظریه ی معماری، نطریهی ادبی» و نظریه ی فیلم و سینما در دانشگاه پیل، انستیو مطالعات معماری و شهرسازی (نیویورک) و دانشگاه کپنهاک میداند، نویسنده با توجه به سوابق و علائقاش نظریه زبان شناسی و روان شناسی، به کارهای میان رشته ای توجه دارد. وی تلاش می کند ابتدا دیدگاه خود را در مورد نظریه ی معماری مانند کاتالیزوری برای تبیین تغییرات و دگرگونی های این رشته در هر دو وجه دانشگاهی و حرفهای آن مطرح و به نظریه پردازانی اشاره نماید که کارهایشان تأثیرگذارند.

گفتاری که در اینجا پی ریخته شده علاوه بر معماران حرفه ای، دانشجویان و مدرسان معماری، کسانی را هم که با نظریه ی معماری آشنا نیستند، در بر می گیرد. در واقع بحث حاضر برای فهم رشته ی معماری کارآمد است و می تواند توجه پژوهشگرانی که در گیر تجزیه و تحلیل و نقد محصولات فرهنگی هستند، جلب کند. موضوعی که می تواند نقشی اساسی در پژوهش معماری پس از فروپاشی جنبش مدرن ایفا کند.

به باور گیت نسبیت در طی بیش از سه دهه اخیر مسائل متعددی مطرح است که نشانگر نبود یک نگرش با دیدگاه واحد بوده و بیان کننده دوران تکثرگرایی است و از آن به گونه ای نه چندان دقیق تحت عنوان پسامدرن نام برده می شود. به طور کلی نظریه ی پسامدرن معماری نشان دهنده بحران معنا در این رشته است. نظریه ی معماری میان رشته ای شده و بر دامنهی گستردهی پاردایم های انتقادی متکی است. این پروژه ی بازاندیشی مدرنیسم که کتاب نظریه پردازی برنامه کار جدید معماری» ارائه می دهد، دربردارنده ی دید گامهای سیاسی، اخلاقی، زبان شناختی، زیبایی شناختی و پدیدارشناسی است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *