بازشناسی آثاری از معماری معاصر ایران – پارت دوم

بازشناسی آثاری ذاز معماری معاصر ایران

مسجد دانشگاه تهران  انتظام کلی مسجد در این بخش، سه قسمت مسجد شامل گنبد خانه، حیاط و فضاهای خدماتی بیان شده و در مورد عناصر فضایی اصلی یعنی گنبد خانه و حیاط در ربط با هم در ورود به مسجد، و نحوهٔ قرار گیری‌شان توضیح داده شده است. تأثیر قبله در ایجاد انتظام کلی فضاهای […]

کاربرد نور و رنگ در فضاهای معماری سنتی ایران

کاربرد نور و رنگ در فضاهای معماری سنتی ایران

ارتباط معماری با مسائل مذهبی و فرهنگی  خانه‌ها به‌عنوان فضای خصوصی و مسجد و مدرسه نوع سنتی مدرسه به‌عنوان فضاهای مذهبی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و مسائل فرهنگی در این فضاها مطالعه می‌شود. پیکربندی‌های معماری با روشنایی سطوح پیوسته به وجود می‌آید. نورگیر سقفی روشنایی خاصی ایجاد می‌کند که خود به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر فضای […]

هندسه هنر و معماری ایران

هندسه هنر و معماری ایران

بررسی تأثیر هندسه در معماری ایرانیان هندسه عبارت است از نظم مکانی از طریق اندازه‌گیری روابط اشکال هندسه و حساب همراه با نجوم، که علم نظم زمانی از طریق مشاهده‌ی حرکت دوری است، رشته‌های عمدهای علمی آموزش عهد باستان بودند. هدف آن‌ها آموزش هندسه و آماده کردن ذهن در مقام مجرایی بود که از آن […]

مطالعه تطبیقی هنر کاشی‌کاری اسلامی در ایران

مطالعه تطبیقی کاشی‌کاری اسلامی در ایران

هنر اسلامی  در میان بخش‌های گوناگون تمدن اسلامی چون علوم، صنایع، نظامات، آداب‌ورسوم و اعتقادات، هنر اسلامی از همه ملموس‌تر، پرجاذبه‌تر و ماندگارتر است. این هنر چون شاخه‌های دیگر تمدن اسلامی از میراث هنری تمدن‌های مختلف پیش از خود بهره جسته و اقوام مختلف در آن نقش ایفا کرده، و در سطح جغرافیایی بسیار دامنه‌داری […]

بازشناسی آثاری از معماری معاصر ایران

بازشناسی آثاری از معماری معاصر ایران

نقد آثاری از معماری معاصر ایران کتاب ” نقد آثاری از معماری معاصر ایران” بازخوانی تعدادی از بناهای معماری معاصر ایران از دیدگاه ” نقد اثر به کمک خود اثر می‌باشد. پژوهشگران و تدوین کنندگان کتاب در مقدمه، موضوع کتاب، هدف، روش کارشان و… را بیان کرده‌اند. این کتاب مشتمل بر سیزده مقاله است که […]

کاربرد نور و رنگ در فضاهای عمومی و خصوصی معماری سنتی ایران

کاربرد نور و رنگ در فضاهای عمومی و خصوصی معماری سنتی ایران

ارتباط معماری با مسائل مذهبی و فرهنگی در ایران، معماری در ارتباط مستقیم با مسائل مذهبی، فرهنگی و عرفانی بوده است. این مسائل با کارکردهای مختلف به‌طور جداگانه در فضاهای عمومی یا خصوصی دیده می‌شوند. به همین دلیل کیفیت معماری در این فضاها کاملاً متفاوت بود.  خانه‌ها به‌عنوان فضای خصوصی و مسجد و مدرسه نوع […]