تلفیق هنر معماری و حفاظت از ارزش های اسلامی ایرانی

حفاظت از ارزش های معماری اسلامی

پاسداری از ارزش های اسلامی و تناقض با ساختمان‌های جدید به منظور دستیابی به هویتی منسجم در ساختمان‌ها و محیط زندگی بر پایه ارزش های اسلامی ایرانی، بناها باید با تمهیدات لازم در راستای پاسداری از این ارزش ها طراحی و ساخته شوند و زمینه‌ای برای تناقض با آنها در ساختمان‌ها و محیط فراهم نگردد. […]