بازرسی و نگهداری تأسیسات مکانیکی ساختمان بخش اول

ساختمان گرمایش و خنک کننده تأسیسات مکانیکی

منابع و تأسیسات انبساط  منابع انبساط باید سالانه حداقل دو بار بازرسی شده و در صورت وجود هرگونه عیبی نسبت به رفع آن اقدام شود. این بازرسی‌ها برای منابع انبساط باز شامل موارد زیر می‌باشد: الف- اطمینان از سالم بودن مخزن و عدم وجود پوسیدگی ب- کنترل شیر شناور، سطح آب و لوله‌های متصل به […]

مراقبت و بازرسی از تأسیسات مکانیکی ساختمان

دیگ آب گرم دیگ بخار و تجهیزات مربوطه

دمپرهای ضد آتش الف – دمپرهای ضد آتش باید هرسال یک بار یا پس از آتش سوزی بازرسی شوند.  ب- فیوزهای سوخته باید تعویض و از استقرار درست دمپر و فیوزهای که فعال نشده‌اند، مطمئن شده و دریچه های دسترسی به فیوز و دمپر به صورت کامل هوابند شوند.  پ- عملکرد موتور دمپرهای موتوری، باید […]