بارهای وارد بر قالب بتن ریزی

بارهای وارد بر قالب بتن ریزی

در طراحی قالب، بارهای مختلفی که می‌تواند بر قالب وارد شود، در نظر گرفته می‌شود: بار مرده بار زنده وزن بتن و آرماتورها فشار جانبی ناشی از بتن تازه نیروی باد، ضربه‌های احتمالی و لرزش قالب‌های افقی شکل مثل قالب دال‌ها، تیرها و سقف‌ها بیشتر تحت تأثیر بار مرده، بار زنده و وزن بتن هستند […]