مقایسه آجر قدیم و جدید بخش دوم

مقایسه آجر قدیم و آجر جدید مسجد تاری خانه‌ی دامغان

مرغوبیت آجر  آجری که بتواند بارهای وارده بر ساختمان را به‌خوبی تحمل نموده و خرد نشود را آجر مرغوب می‌شناسند. استاندارد شماره هفت روش‌هایی را برای آزمایش اجر مرغوب پیشنهاد نموده است. اما به‌طورکلی آجر مرغوب، آجری است که خوب پخته شده باشد و خاک رس موجود در آن در اثر حرارت به مرحله خمیری […]