روش هایی برای معماری با الهام از طبیعت

آرامگاه ابو علی سینا

نسبت معماری با طبیعت  ۱) معماری در نقطه ای از بستر طبیعت جایگزین می شود و با آن پیوند می باید، معمار با جهانی از داده های طبیعی روبه رو می گردد که در نظام قضایی اش اثر می گذارند. معماری ای که از طبیعت اطرافش می روید، به نوعی بسط طبیعت می گردد و […]

چگونگی‌های شکل‌گیری مقبره ها و معماری ایرانی

آجر کاری مقبره

آجر در معماری ایرانی و ساخته مقبره ها در سازه یک بنا بنای آجری از یک‌سو جنبه‌های فیزیکی آجر مانند فرازها و برآورد نیروها را باید در نظر گرفت( قابلیت تحمل نیروی فشاری) آجر بسیار بیشتر از قابلیت تحمل نیروی کششی است و از سویی دیگر جنبه شیمیایی آن مطرح است، زیرا عوامل طبیعی مانند […]