فضاها و عناصر واسط نور گیری و تهویه

نورگیر ثابت

الزامات کلی واسط نور گیری و تهویه تمام فضاها و عناصر واسطی که برای رساندن نور و تهویه الزامی فضاهای قابل سکونت یا اشتغال ایجاد می شوند باید با الزامات این قسمت منطبق باشند. باید دسترسی مناسب به منظور رسیدگی و نظافت این فضاها و عناصر پیش بینی شده باشد.  بدنه عناصر واسط باید با […]