مصرف مصالح ساختمانی متفاوت در اقلیم‌های متفاوت

اقلیم‌های متفاوت

مقدمه ای بر صنعت ساخت و ساز و نوع مصالح کاربری مسکونی به عنوان پیش‌برنده صنعت ساخت‌وساز، اصلی‌ترین مصرف‌کننده مصالح ساختمانی شناخته می‌شود. انتخاب مناسب و نظام‌مند مواد جداره خارجی کاربری مسکونی علاوه بر حفظ کیفیت معماری ایجادشده، اثر مثبتی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی – فرهنگی منطقه خواهد داشت. شاید […]