موارد مصرف آرماتور بندی

آرماتور بندی ساختمان

مقاومت فشاری بتن و ارتباط آن با آرماتور بتن بعنوان یکی از مصالح پر مصرف در صنعت ساختمان، از مقاومت فشاری قابل قبولی برخوردار است، بطوریکه مقاومت فشاری بتن بعنوان مهمترین مشخصه این مصالح شناخته می شود اما مقاومت کششی بتن بسیار ضعیف و حدود یک دهم مقاومت فشاری آن است. استفاده از فولاد در […]