تولید قطعات بتنی پیش ساخته

تولید قطعات بتنی پیش ساخته

در چیدمان خط تولید قطعات بتنی پیش ساخته باید فضای مناسب برای دپوی مصالح، آرماتوربندی، استقرار قالبها، عمل آوری بتن و دپوی قطعات تولید شده در نظر گرفته شود. ساخت بتن در کارخانجات قطعات بتنی پیش ساخته باید توسط دستگاههای بتن ساز مکانیزه که بصورت دقیق کنترل می شوند صورت گیرد. استفاده از تجهیزات اتوماتیک […]