حفاری در درون انواع خاک با ابزار مکمل

حفاری در درون انواع خاک با ابزار مکمل

خرد کردن قطعات درشت سنگ اگر در هنگام حفر قنات، مقنی به تخته سنگی برخورد نماید که دارای حجم زیادی باشد آن را دور می‌زند وگرنه با قلم و چکش اقدام به خرد کردن آن و بیرون آوردن سنگ می‌کند منوط بر این‌که عملیات باعث جابه‌جایی و مخدوش کردن خاک‌های اطراف سنگ نشود وگرنه باید […]