قالب بندی بتن در سازه‌ها

قالب‌بندی بتن در سازه‌ها

تعریف قالب قالب یک سازه موقت چوبی یا فلزی است که همانند ظرفی به بتن خمیری، شکل دلخواه می‌دهد. استفاده از قالب تا زمان خود گیری و کسب مقاومت کافی برای بتن لازم و ضروری است. این زمان به نوع، ابعاد عضو و شرایط عمل‌آوری بتن از ۷ تا ۲۸ روز متفاوت است. تهیه، ساخت […]

آشنایی با ویژگی های سیال

آشنایی با ویژگی های سیال

آشنایی با ویژگی های سیال ۱ – ۱ – ۱ تفاوت میان جامد و سیال سیال ماده ای است که در برابر کوچک ترین نیروی برشی به صورت پیوسته تغییر شکل می دهد و تمایل به تغییر شکل پیوسته ماده را نیز سیالیت می نامند. در جامدات تنش برشی بر اساس قانون هوک با کرنش […]