الزامات کلی فضاهای بهداشتی

فضاهای بهداشتی

لزوم وجود فضای بهداشتی در تمام تصرف‌ها بسته به نوع و بار تصرف، باید فضاهای بهداشتی به تعداد کافی تأمین شود. در ساختمان‌های مورداستفاده عموم و همچنین ساختمان‌های با تعبیه مناسب برای افراد معلول مطابق ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری الزامی است. الزامات ابعادی در فضای بهداشتی سطوح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری […]