تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز – پارت سوم

تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز - پارت سوم

روش تحقیق به‌منظور بیان چهارچوب مفهومی پروژه به جمع‌بندی دیدگاه‌ها، تعاریف و مؤلفه‌های معماری بومی مدنظر و مرتبط با اقلیم و همچنین مؤلفه‌های معماری سبز پرداخته می‌شود و پس از مطالعه و بررسی این مؤلفه‌ها شرح مختصری از آنها که توسط نظریه‌پردازان مختلف عنوان شده است بیان شده و نتیجه آن به‌صورت جدول بیان می‌شود. […]