تعاریف و الزامات عمومی ساختمان قسمت سوم

تعاریف و الزامات عمومی ساختمان ۳

اتاق  فضایی دارای نور و تهویه مستقل مطابق الزامات مربوط که به وسیله دیوارها، در، پنجره، سقف و کف از سایر فضاها و محیط خارج ساختمان جدا شده و مطابق ضوابط مربوط، برای اقامت یا اشتغال در نظر گرفته شده است. فضاهای مشاع بخش‌هایی از ساختمان یا مجموعه ساختمانی که در انطباق با قانون تملک […]