وحدت متعالی ادیان

وحدت متعالی ادیان

بررسی جایگاه  نور در ادیان  عنوان اولین کتاب شون بود که در آن این موضوع را از منظر متافیزیکی موردبررسی قرار داده است. شون به‌دقت در تلاش بود که تفاوت میان متافیزیک، الهیات و فلسفه را روشن سازد تا بتواند ادعا کند که نظریه وحدت مذاهب، بیانگر یک واقعیت متافیزیکی است. ازاین‌رو برای نشان دادن […]