محاسبات ساختمان‌ها در برابر نیروی زلزله

محاسبات ساختمان‌ها در برابر نیروی زلزله

 ملاحظات کلی محاسبه در برابر زلزله محاسبه ساختمان در برابر نیروهای زلزله و باد به تفکیک انجام می‌شود و در هر عضو سازه، اثر هر یک که بیشتر باشد، ملاک عمل قرار می‌گیرد. ولی رعایت ضوابط ویژه طراحی برای زلزله، مطابق نیاز سیستم سازه در کلیه اعضا الزامی است. به‌جز مؤلفه‌های افقی نیروی زلزله که […]

استاتیک سیالات بخش دوم

استاتیک سیالات

۲ – ۶ استاتیک سیالات  شناوری  چنانچه جسمی درون مایع غوطه‌ور و یا شناور شود، به‌طوری‌که قسمتی و یا کل جسم درون مایع قرار گیرد، از طرف مایع‌بر جسم نیرویی بالابرنده اثر می‌کند که به آن نیروی شناوری گفته می‌شود. برای مثال، چنانچه صفحه‌ای با سطح مقطع و با ضخامت به طور افقی درون مایعی […]

استاتیک سیالات بخش اول

استاتیک سیالات

۱-۲ فشار استاتیک  نیروی عمودی اعمال شده از طرف سیال در واحد سطح است. واحد فشار، نیوتن بر مترمربع یا پاسکال است. واحدهای دیگری از فشار نیز وجود دارد که هر ۱ بار معادل ۱۰ پاسکال و هر ۱ اتمسفر استاندارد معادل ۱۰۱٫۳۳ کیلو پاسکال است. ۲-۱-۱ فشار استاتیک در یک نقطه فشار در یک […]