بکارگیری عایق های حرارتی

به کارگیری عایق های حرارتی

طرح به کار گیری عایق های حرارتی در بناهای مسکونی شهر تهران در سال ۱۳۸۱ به دنبال اجباری شدن طرح به کار گیری عایق های حرارتی در بناهای مسکونی شهر تهران، به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، دوره های آموزشی جهت آشنایی مهندسین معمار، با مقوله ی عایقکاری و شناخت انواع عایق ها برگزار […]