معماری دادگاه متأثر از روان‌شناسی محیط – پارت دوم

معماری دادگاه متأثر از روان‌شناسی محیط

معناگرایی در معماری اسلامی نور، جلوه خداوند؛ رنگ، کثرت ارتباطی ذات با وحدت و آب، بن‌مایه اصلی فلسفه اسلامی سه عنصر زیبایی‌شناسی معماری اسلامی هستند. معناگرایی و رمزگرایی همسو با معماری سنتی مسبب نگرشی است که بر عالم هستی دارد، تجلی حقایق سنت با قواعد آسمانی از یک سو و صور زمینی از سوی دیگر […]