هندسه کاربردی در تزئینات آثار معماری ایران قبل از اسلام

قلعه ضحاک دوره اشکانیان

تاریخچه کاربرد هندسه و ریاضیات در معماری قبل از اسلام نیازهای مرتبط با زندگی اجتماعی، در شرق باستان، سهم عمده‌ای در تکوین و تکامل دانش‌های ریاضی و هندسه داشت. سومریان و بعد از آن‌ها بابلیان و در کنار این تمدن‌ها هند و مصر محل تولد و رشد بسیاری از قوانین حاکم بر ریاضیات بودند. الواح […]