معماری و توسعه پایدار – پارت سوم

معماری و توسعه پایدار

محیط پایدار شرط اساسی در نیل به محیط پایدار، برقراری تعادل پویا میان نظام‌های مختلف محیط است. این شرط از دیدگاه عملی دستیابی هم‌زمان به پایداری نظام بوم شناختی، نظام اجتماعی – فرهنگی و نظام اقتصادی را ایجاب می‌کند و از منظر اخلاقی به برقراری و تداوم رابطه همزیستی میان تمام عناصر و ارکان محیط […]