الگ گرابار، و هنر و معماری اسلامی

الگ گرابار

سبک هنر و معماری اسلامی بی تردید در میان تمام سبک ­های هنری و معماری قرون وسطی، هنر اسلامی از همه ظریفتر، استادانه تر، پیچیده تر و پرمعناتر است. پس از برپایی امپراتوری اسلامی، اعراب که قلمروی بس وسیع را به چنگ آورده بودند با اذعان به ضعف، فرهنگی خود نسبت به ملل مغلوب بیشتر […]