تعاریف فضاهای اقامت پارت دوم

تعاریف فضاهای اقامت

الزامات فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین اتاق‌های زیرزمین، با رعایت شرایط زیر، می‌توانند به عنوان فضای اقامت که تأمین نور طبیعی در آن الزامی است، استفاده شوند فضاهای مناسب برای اشتغال و سکونت فضاهایی که کف آنها پایین‌تر از سطح زمین باشد، درصورتی‌که دارای نورگیری و تهویه لازم از فضای باز باشند و سایر الزامات […]

تعاریف فضاهای اقامت پارت اول

تعاریف فضاهای اقامت پارت اول

الزامات کلی فضاهای اقامت سطوح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای اقامت نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات کمتر باشد. حداقل اندازه‌های سطح کف و ابعاد این فضاها باید خارج از کمدهای دیواری توکار، تاقچه‌ها و آستانه درها و پنجره‌ها اندازه‌گیری و کنترل شود مگر آن که در مواردی […]

تعاریف و الزامات عمومی ساختمان قسمت اول

تعاریف و الزامات فضای عمومی ساحتمان

تصرف و تشخیص ساختمان تصرف در لغت به مفهوم در اختیار گرفتن ساختمان یا بخشی از ساختمان به منظور کار یا استفاده‌های معین است و در این مقررات، مقصود از “تصرف”، نوع و شیوه بهره‌گیری از بنا یا بخشی از آن است که با مقصودی معلوم در دست بهره‌برداری بوده یا قرار است برای آن […]