اعجاز آجر گنبد خاکی، هنر معماری دوران سلجوقیان قسمت دوم

گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان گنبد خاکی ۲

پیشینه تاریخ سلجوقیان سلجوقیان طایفه‌ای از ترکان بودند که به رهبری طغرل بیگ با استفاده از ضعف سلسله‌های آل زیار و آل بویه، محدودیت متصرفات غزنویان و پس از یک سلسله جنگ‌های متعدد، به‌ویژه برای تصرف اصفهان، سرانجام بر قلمرو وسیعی از خاک ایران حاکم شدند. مجموعه رخدادهای تاریخی، فرهنگی و هنری که در دوره […]