تعاریف فضاهای اقامت پارت دوم

تعاریف فضاهای اقامت

الزامات فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین اتاق‌های زیرزمین، با رعایت شرایط زیر، می‌توانند به عنوان فضای اقامت که تأمین نور طبیعی در آن الزامی است، استفاده شوند فضاهای مناسب برای اشتغال و سکونت فضاهایی که کف آنها پایین‌تر از سطح زمین باشد، درصورتی‌که دارای نورگیری و تهویه لازم از فضای باز باشند و سایر الزامات […]