تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان پارت دوم

اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان

جرم مؤثر ساختمان Building effective mass مجموع جرم مؤثر جدارهای تشکیل‌دهنده پوست خارجی یا جدارهای داخلی ساختمان که در محاسبه اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته می‌شود. جرم مؤثر جدار Effective mass of partitions حاصل‌ضرب جرم سطحی مؤثر در سطح جدار. جرم مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا Building effective surface mass نسبت جرم مؤثر […]