معماری و توسعه پایدار – پارت سوم

معماری و توسعه پایدار

محیط پایدار شرط اساسی در نیل به محیط پایدار، برقراری تعادل پویا میان نظام‌های مختلف محیط است. این شرط از دیدگاه عملی دستیابی هم‌زمان به پایداری نظام بوم شناختی، نظام اجتماعی – فرهنگی و نظام اقتصادی را ایجاب می‌کند و از منظر اخلاقی به برقراری و تداوم رابطه همزیستی میان تمام عناصر و ارکان محیط […]

معماری و توسعه پایدار – پارت اول

معماری و توسعه پایدار

 رابطه آن با انسان و طبیعت حیات منحصراً در محیط پایدار و اقلیم مناسب، توسعه و رشد می‌یابد. عوامل محیطی را انسان، شناخته و بدون رابطه صحیح با محیط‌زیست، امکان تکامل کالبدی و کیفی نمی‌تواند وجود داشته باشد. زندگی انسان تنیده شده است به محیطی که برآورده‌کننده نیازهایش می‌باشد. گویی این معادله یک‌طرفه تا پایان […]

تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد عوامل متعددی در یک محیط ساخته‌شده بر حالت عاطفی و روان‌شناختی استفاده‌کننده تأثیر می‌گذارد. شدت نور و رنگ دو عامل مهمی هستند که بر عملکرد استفاده‌کننده در آن فضا تأثیر می‌گذارند درحالی‌که آشکار است افراد توانایی سازگاری با محیط‌های مختلف رادارند، اما این باور مطرح می‌شود که اگر افراد در […]

تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد عوامل متعددی در یک محیط ساخته‌شده بر حالت عاطفی و روان‌شناختی استفاده‌کننده تأثیر می‌گذارد. شدت نور و رنگ دو عامل مهمی هستند که بر عملکرد استفاده‌کننده در آن فضا تأثیر می‌گذارند درحالی‌که آشکار است افراد توانایی سازگاری با محیط‌های مختلف رادارند، اما این باور مطرح می‌شود که اگر افراد در […]