معماری و توسعه پایدار – پارت دوم

معماری و توسعه پایدار

معماری پایدار مفهوم معماری پایدار – چه به‌عنوان عمل خلق فضای انسانی و تنظیم رابطه انسان و محیط فیزیکی و چه به‌عنوان محصول این فرایند – همواره با محیط پایدار درآمیخته و در یک چهارچوب کلی می‌توان آن را به معنای “خلق محیط پایدار انسان‌ساخت” تعبیر نمود. ازاین‌رو در اینجا تعبیر معماری پایدار، با استناد […]