کلیات بارها در طراحی ساختمان‌ها

کلیات بارهایی در طراحی ساختمان‌ها

دامنه کاربرد این مبحث، حداقل بارهایی را که باید در طراحی ساختمان‌ها و سازه‌های موضوع این مقررات مورداستفاده قرار گیرند، تعیین می‌نماید. این بارها شامل: بارهای ثقلی مرده، زنده و برف بارهای ناشی از باد و زلزله و بالاخره بارهای ناشی از فشار خاک و آب، می‌باشند. الزامات بارها در مبنا مقاومت ساختمان‌ها و سازه‌ها […]