بارهای ناشی از انفجار شیمیای و انواع آن

بارهای ناشی از انفجار

نوع بارهای وارد بر سازه ناشی از انفجار که در این مبحث بررسی می گردد از نوع فشار امواج مستقیم و فشار امواج بازتاب می باشد. کلیه مراکز و تأسیسات و ساختمان ها و شریان های مهم حسب مورد مشمول گروه بندی مندرج در این مبحث می باشند.  تعیین بارهای انفجاری و نحوه توزیع آن […]