کنترل‌ کننده‌های نور معماری باستانی بخش دوم

کنترل‌کننده‌های نور معماری باستانی

در ادامه نور گیرها شیاک : پنجره‌های مشبک تعادلی بین نور خارج و داخل ایجاد می‌کند، تعادلی که وقتی از داخل نگاه شود جلوی نور شدید آفتاب را می‌گیرد و مانع خسته شدن چشم هم در مقابل نور شدید خارج می‌شود.  طرح‌هایی که در ساخت پنجره‌های مشبک به کار برده می‌شود اغلب به‌گونه‌ای است که […]