بارهای ناشی از زلزله

بارهای ناشی از زلزله در ساختمان و طراحی معماری

کلیات و تعاریف بار های ناشی از زلزله ساختمانها و اجزای آنها باید برای اثر ناشی از زلزله بر اساس ضوابط این بخش طراحی و ساخته شوند. زلزله مبنای طراحی، که « زلزله طرح» نامیده می شود، زلزله ایست که احتمال وقوع آن در ۵۰ سال، عمر مفید ساختمان، کمتر از ده درصد باشد. به […]

بار های زنده در ساختمان پارت دوم

بار های زنده در ساختمان

نامناسب‌ترین وضع بارگذاری  در تیرهای یکسره و در قاب‌های نامعین در مواردی که بار زنده بیشتر از ۵۰۰ دکانیوتن بر مترمربع و یا بیشتر از یک و نیم برابر بار مرده است، موقعیت قرارگیری بارزنده در دهانه‌های مختلف باید طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر موردنظر را در عضو سازه‌ای ایجاد نماید. برای […]