عناصر معماری خانه‌های تاریخی ایران در دوره قاجار

عناصر معماری خانه‌های تاریخی ایران در دوره قاجار

عناصر پایدار با نیازهای انسان رویکرد تشکیل‌دهنده در شناخت خانه را می‌توان با به‌کارگیری عناصر پایدار با نیازهای انسانی در نظر گرفت. این عناصر پایدار عبارت انداز: معرفت میان انسان ها، تنازعات فرهنگی – اجتماعی و تاریخی در پیوند میان مکان – زمان درهم سنجید به درجه فهم رساند. رویکرد شکل‌گیری فضای مسکونی با خانه […]

سبک باروک و استفاده از آن برای گسترش مذهب

سبک باروک و استفاده از آن برای گسترش مذهب

سبک اجرای هنر معماری باروک یک سبک معماری، موسیقی، رقص، نقاشی، مجسمه‌سازی و سایر هنرها است که از اوایل قرن هفدهم تا دهه ۱۷۴۰ در اروپا شکوفا شد. در سرزمین‌های امپراتوری‌های اسپانیا و پرتغال از جمله شبه‌جزیره لیبریا، همراه با سبک‌های جدید تا دهه اول دهه ۱۸۰۰ ادامه یافت. این هنر ریشه در هنر و […]