ضوابط مصوبه برای حجم و نمای ساختمان

ضوابط مصوبه برای حجم و نمای ساختمان

الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان  در نمای ساختمان تمام سطوح خارجی نمایان و قابل دیدن ساختمان باید با مصالح و روش‌های مناسب ایمن، بهداشتی و بادوام و با رعایت مقررات این قسمت نماسازی شود. مقررات ملی ساختمان و ضوابط مصوب ساختمان باید طوری طراحی و اجرا شود که شکل، مقیاس، مصالح، رنگ و تأسیسات […]