شاخص‌های مهم هندسی معماری ایران – پارت دوم

شاخص‌های مهم هندسی معماری ایران

نظم هندسی پلان  داشتن نظم هندسی مشخص باعث انسجام اجزا بنا با کل بنامی گردد. با رعایت هندسی منطقی در پلان بنا می‌توان به‌راحتی آن را درک کرد. این هندسه همواره شبکه‌ای ملموس و قابل رویت نبوده بلکه نظامی است که وظیفه تنظیم و کنترل فضاهای مختلف را در یک دستگاه واحد دارد. مشخصات فرم […]

مقایسه آجر قدیم و آجر جدید بخش اول

مقایسه آجر قدیم و آجر جدید مسجد تاری خانه‌ی دامغان

مسجد تاری خانه‌ی دامغان نخستین‌بار ازگل پخته‌ی دیواره‌های اجاق‌ها، به آجرپزی پی بردند. پخت و مصرف آجر در ایران، از دوران باستان رواج داشته است و در دوران ساسانیان نیز کاربران گسترش یافت. آجر سنگی است ساختگی و دگرگون که از پختن خشت به دست می‌آید در ایران مکان‌هایی را که سنگ به راحتی در […]