باستان‌شناسی آجر لعاب‌دار چند رنگ غرب ایران بخش اول

آجر نقش برجسته ایلامی

مقدمه آجر لعابدار این اشیاء با وجودی که از بافت خود جدا شده‌اند، ارزش مطالعات باستان‌شناسی را دارند و نباید اجازه داد به فراموشی سپرده شوند؛ بنابراین از همان زمان عده‌ای زحمت بازسازی و تعیین هویت نسبی این آجر ها را به جان خریدند. به تازگی از قاچاقچیان در تهران تعدادی آجرهای لعاب‌دار سالمیالم یافت […]