بررسی آثار معماری شیخ بهایی – پارت دوم

معماری مسجد شیخ لطف‌الله

علم حیل شیخ بهایی و جایگاه آن در معماری علم حیل، یکی از مواردی است که معماری از آن استفاده کرده که عبارت است از: شناختن راه تدبیری که انسان با آن بتواند تمام مفاهیمی را که وجود آنها در ریاضیات با برهان ثابت شده، بر اجسام خارجی منطبق سازد و به ایجاد و وضع […]

روش هایی برای معماری با الهام از طبیعت

آرامگاه ابو علی سینا

نسبت معماری با طبیعت  ۱) معماری در نقطه ای از بستر طبیعت جایگزین می شود و با آن پیوند می باید، معمار با جهانی از داده های طبیعی روبه رو می گردد که در نظام قضایی اش اثر می گذارند. معماری ای که از طبیعت اطرافش می روید، به نوعی بسط طبیعت می گردد و […]