بار های زنده در ساختمان پارت دوم

بار های زنده در ساختمان

نامناسب‌ترین وضع بارگذاری  در تیرهای یکسره و در قاب‌های نامعین در مواردی که بار زنده بیشتر از ۵۰۰ دکانیوتن بر مترمربع و یا بیشتر از یک و نیم برابر بار مرده است، موقعیت قرارگیری بارزنده در دهانه‌های مختلف باید طوری در نظر گرفته شود که بیشترین اثر موردنظر را در عضو سازه‌ای ایجاد نماید. برای […]