درس‌های زلزله بم و بحران معماری و شهرسازی ایران

درس‌های زلزله بم برای معماری و شهرسازی ایران

بحران معماری و شهرسازی کشور در سال گذشته، فرهنگستان هنر پیش‌نویس بیانیه‌ای را درباره «شیوه بهره‌گیری از فرهنگ دینی و ملی در معماری و شهرسازی ایران» برای اظهارنظر در اختیار صاحب‌نظران گذاشت که در آن، توجه به مطابقت ساخت‌وساز در کشور با شروط اولیه تعقل، مهم‌ترین لازمه بهره‌گیری از فرهنگ دینی در این حوزه خوانده‌شده […]