بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

تعریف بار برف  بنا به تعریف، وزن لایه برف است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از ۲ درصد (دوره بازگشت ۵۰ سال) باشد. بار برف مبنا بار برف مبنا، Ps را در مناطق مختلف کشور باید باتوجه‌به تقسیم‌بندی مشخص شده حداقل برابر با مقادیر زیر در […]

بار های زنده در ساختمان پارت اول

بار های زنده در ساختمان

تعریف با رهای زنده از بار های غیر دائمی که در حین استفاده و بهره برداری از ساختمان به آن وارد می شوند. این بارها شامل بار ناشی از برف، باد یا زلزله نمی شوند. بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن، و مقداری که احتمال دارد در […]