مراقبت و نگهداری تأسیسات برقی پارت سوم

مراقبت و نگهداری تأسیسات برقی

آزمون اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین آزمون اندازه‌گیری مقاومت الکترود زمین باید با استفاده از تجهیزات و روش‌های تأیید شده انجام شود. آزمون کنترل قطع به‌موقع تغذیه، به‌صورت خودکار برای احراز اطمینان نسبت به این‌که قطع به‌موقع مدار در اثر تماس غیرمستقیم، مؤثر عمل می‌کند، لازم است به ترتیب زیر عمل شود. برای کنترل قطع به‌موقع […]

مراقبت و نگهداری تأسیسات برقی پارت دوم

مراقبت و نگهداری تأسیسات برقی

انجام آزمون‌ها برقی انجام آزمون‌ها برای تشخیص سالم بودن و عملکرد تأسیسات برقی بوده و در آنها باید موارد زیر رعایت شود  – حداقل ۱۰٪ از لوازم و تجهیزات قطع و وصل باید باز شده و قطعات برقی و مکانیکی آنها از نظر آسیب، سائیدگی و نفوذ مایعات به داخل محفظه، بازدید و نتیجه آن […]