بررسی آثار معماری شیخ بهایی – پارت دوم

معماری مسجد شیخ لطف‌الله

علم حیل شیخ بهایی و جایگاه آن در معماری علم حیل، یکی از مواردی است که معماری از آن استفاده کرده که عبارت است از: شناختن راه تدبیری که انسان با آن بتواند تمام مفاهیمی را که وجود آنها در ریاضیات با برهان ثابت شده، بر اجسام خارجی منطبق سازد و به ایجاد و وضع […]