کاربرد بلوکهای عایق دار

بلوکهای عایق دار

بلوکهای عایق دار و عایق می تواند به صورت یک ردیف در حفره های بلوک اجرا شود یا تمام حفره های بلوک را پر کند و در مواردی نیز، عایق با چسب بین دو بلوک یا اتصال مکانیکی با قطعات سفالی طرفین درگیر می شود و این مجموعه، به صورت یک قطعه واحد در اختیار […]